Chuyển đổi số 

ngành Kho Vận để

giảm chi phí Logistics

NỘI DUNG CHÍNH

Tiềm năng thị trường logistics

Độ trưởng thành của doanh nghiệp

4 công việc và 5 bước để chuyển đổi số

Abivin Vietnam Company Limited | Abivin Singapore Pte. Ltd.
No. 2 Havelock Road, Singapore | 381 Doi Can, Hanoi | 156 Tran Quang Khai, HCMC

.